Cursus 1: Catechese

Op verzoek van enkele classes heeft de CGO een programma opgezet voor toerusting van ambtsdragers die catechetisch onderwijs geven.

De toerusting van catecheten is waardevol. Het geeft, naast bezinning, concrete handreikingen voor de praktijk van de catechese. In de toerusting zal ook gebruik worden gemaakt van de nieuwe methode van de synodale Commissie Catechese.

Het cursusprogramma omvat drie avonden, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

1. Overdracht aan jongeren (docent van de Jeugdbond)

 • wie zijn de jongeren? (begripsniveau, jongeren in ontwikkeling, leefwereld)
 • leerstijl van de catecheet (zelfreflectie; communiceren: inhoud en interactie)
 • zingeving- en contextniveau; intervisie

2. De boodschap van de catechese (CGO-docent)

 • geloof - gebod - gebed (genademiddelen; ambtelijk onderwijs; didactiek van de catechese, opbouw van de les, overdracht / werkvormen; TGI-model)

 3. De praktijk van de catechese (CGO HBO-docent)

 • hoe leren de catechisanten? (praktische vaardigheden; groepsgedrag)
 • verwerken van de stof (apart nemen/ beperking (adhd – autisme))
 • proefles; beoordeling (tijd/info/tops/verbeterpunten)

Behalve dat er overdracht van de stof plaatsvindt, is het de bedoeling dat de cursisten een korte les geven, toegespitst op verschillende leeftijdsgroepen.

De classis kan inschrijven voor deze lessen. Data worden in overleg vastgesteld. Een combinatie met de cursus 'pastoraat' is mogelijk. 
De kosten zijn € 75,00 per ambtsdrager voor drie avonden.
Meer informatie en uitwerking van het programma: jh.mauritz@cgo.nu

 

Cursus 2: Pastoraat

De CGO heeft een cursus Pastoraat opgezet voor ambtsdragers. In de gemeente zijn tal van pastorale situaties. De predikant, ouderling, diaken of pastoraal werker wordt geroepen tot een het houden van gesprekken. Het voeren van een goed gesprek is niet altijd gemakkelijk. Een goed gesprek legt verbinding met het Woord en begint met luisteren. De woorden die volgen, mogen vertroostend, onderwijzend of bemoedigend zijn.

Het cursusprogramma omvat drie avonden (een combinatie met de cursus ‘catechese’ is mogelijk):

1. Huisbezoek en het pastorale gesprek

 • voorbereiding; pastorale eenheid; communicatie; luisteren; zelfreflectie
 • gesprek gericht op het hart; diverse casussen (de zwijger; afleider; criticus; zoeker;
 • fatalist); gezin met kinderen; huisgodsdienst
 • omgaan met conflicten; raadgeven; ambtelijk vermaan; Schriftlezing en gebed
 • groepswerk; intervisie

2. Actief pastoraat en grenzen van het pastoraat

 • wanneer komen Woord en belijdenis aan de orde?
 • 'behoorlijk gedrag' in belijdenis en wandel; heiligheid van de sacramenten
 • structuur bezoekschema; verslag uitbrengen en vastleggen
 • communicatie in de kerkenraad; afspraken met pastoranten; ambtsgeheim
 • is er hulp nodig (diaconie, hulpverlening)   
 • bespreken van casussen

3. Soorten pastoraat

 • pastoraat aan jongeren; relatie tot catechese, voor de belijdeniscatechisatie
 • gesprek met jongeren die weg groeien
 • pastoraat bij ouderen: ontrouw in de kerkgang; kritiek op prediking
 • pastoraat bij ziekte en sterven
 • pastoraat bij rouwverwerking (nazorg)
 • dooponderwijs en bezoek deelname Heilig Avondmaal
 • pastoraat chronisch zieken en mensen met een beperking

 

Cursus 3: Leergang ouderenzorg

In samenwerking met Cedrah heeft de CGO een leergang opgezet voor ambtsdragers die verantwoordelijk zijn voor het bezoeken van de leden in woonzorgcentra.

Het cursusprogramma omvat drie avonden. Onderwerpen die behandeld worden:

1. Ouderdom in Bijbels licht

 • wat gebeurt er bij het ouder worden?
 • wat betekent dementie? – fasen en gevolgen
 • bespreking casussen

2. Ouderdom en beperking

 • CVA en afasie
 • dementie, beleving en pastorale zorg
 • bespreking casussen

3. Pastorale zorg en het levenseinde

 • terminale pastorale zorg en stervensbegeleiding
 • bespreking van vragen van ambtsdragers

De classis kan inschrijven voor de cursus Pastoraat en de leergang Ouderenzorg.
Data worden in overleg vastgesteld.
De kosten zijn € 75,00 per ambtsdrager voor drie avonden.

Meer informatie en uitwerking van het programma: jh.mauritz@cgo.nu.

U kunt zich ook inschrijven voor de CGO HBO-module Pastoraat. Zie website www.cgo.nu (kiezen voor: HBO).  Informatie hierover is verkrijgbaar bij drs. J. van Mourik, e-mail: jvm@cgo.nu.

312