Privacyverklaring CGO

I.            ALGEMEEN

 

Over deze privacyverklaring

In dit privacystatement staat hoe CGO omgaat met het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van studenten (waaronder ook cursisten, aspirantstudenten en alumni verstaan wordt). Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking. Medewerkers en studenten kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een student met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij CGO is.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt CGO ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze te beveiligen en privacyregels toe te passen.

Persoonsgegevens

CGO verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. CGO verwerkt de volgende gegevens van studenten:

 1. Voor- en achternaam,  titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en soortgelijke  voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene; gedigitaliseerd opgeslagen pasfoto’s en eventueel overlijdensdatum;
 2. Nationaliteit en geboorteplaats;  
 3. Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de betrokkene;
 4. Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de betrokkene, voor zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs (te denken valt aan lidmaatschap kerkverband);
 5. Gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde studieresultaten; beëindiging inschrijving, data behaalde getuigschriften, bindend studieadvies;
 6. Gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen;
 7. School van herkomst van betrokkene, diploma vooropleiding;
 8. Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten;
 9. Videobeelden of stemmen van studenten of personeel voor het opnemen van colleges.
 10. Andere dan de onder a t/m g bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Doel van de verwerking

De door of over de studenten verstrekte gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 1. Het kunnen beschikken over informatie ten behoeve van de bedrijfsvoering van CGO;
 2. Adequaat kunnen voldoen aan de vraag gegevens te verstrekken aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak;
 3. Het goed kunnen verzorgen van onderwijs. Waaronder ook verstaan moet worden het verstrekken van een cursistenlijst aan de cursisten van de groep. Op de cursistenlijst wordt de naam, de woonplaats, telefoonnummers en het e-mailadres vermeld.

 

Grondslag van de verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk (artikel 6 AVG) is om de gesloten overeenkomst tussen de student en de CGO, met als oogmerk het verzorgen van onderwijs/cursussen, uit te voeren.

De grondslag voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is artikel 9, tweede lid, sub a en sub g van de AVG jo. artikel 22, tweede lid, sub a en c en artikel 30, tweede lid, sub a van de UAVG.

 

Uw privacyrechten

Als student hebt u verschillende privacyrechten. Hieronder worden deze opgesomd:

Bewaartermijnen

CGO hanteert een bewaartermijn van persoonsgegevens van tien jaar na uitschrijving. De persoonsgegevens worden gebruikt om studenten, cursisten en  alumni op de hoogte te houden van het nieuwe cursusaanbod, de Studium Generale en het aanbieden van nieuwe modules.

Contact

Wilt u meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens, of van uw privacyrechten gebruik maken? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via e-mailadres secretariaat@cgohbo.nl (als het HBO betreft) of secretariaat@cgo.nu (als het Toerusting betreft).

Wijzigingen

CGO behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Een herziene versie zal op de website worden geplaatst, waarbij duidelijk vermeld zal worden wat de belangrijkste wijzigingen zijn. Ook geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd (versie: 16-06-2023).

 

367