Programma basiscursus

De basiscursus is een 2-jarig programma (sinds cursusjaar 2019-2020 vervangt de basiscursus de voormalige A-cursus). Er worden jaarlijks 6 vakken gegeven, waarin de basis wordt gelegd voor verdieping in de Bijbel en belijdenis.

Elk vak wordt afgesloten met een tentamen of opdracht. Bij voldoende resultaat ontvangt u aan het einde van jaar 2 een certificaat. Het is ook mogelijk de cursus zonder toetsing te volgen; u ontvangt dan een bewijs van deelname.

Vanaf cursusjaar 2021-2022 zal de 1-jarige B-cursus starten die dan een vervolg is op de 2-jarige basiscursus, waarmee u het CGO-diploma kunt behalen.

Programma B-cursus

De B-cursus wordt in cursusjaar 2020-2021 nog volgens oude stijl gegeven en duurt 2 jaar. Heeft u in het verleden een 2-jarige A-cursus gevolgd dan is dit cursusjaar de laatste mogelijkheid om dit een vervolg te geven. De vakken die gegeven worden komen overeen met de huidige basiscursus, uiteraard met een verdiepingsslag.

Elk vak wordt afgesloten met een tentamen of opdracht. Bij voldoende resultaat ontvangt u aan het einde van jaar 2 het CGO-diploma. Het is ook mogelijk de cursus zonder toetsing te volgen; u ontvangt dan een bewijs van deelname.

Inhoud lesvakken

Bijbelkunde
Het vak Bijbelkunde geeft kennis over de achtergronden, het ontstaan en de inhoud van het Oude en Nieuwe Testament. Algemene Bijbelkennis wordt verdiept, waarbij vooral gebeurtenissen en personen in hun verband worden geplaatst. Er worden lijnen getrokken naar het persoonlijke leven en de huidige levensomstandigheden. Ook worden kernbegrippen uit de Bijbel behandeld, zoals wederkomst, bekering, zonde, gerechtigheid, eeuwig, schuld en straf.

Dogmatiek
Bij het vak dogmatiek wordt de geloofsleer bestudeerd aan de hand van een reader bij de NGB en de Gereformeerde Dogmatiek van ds. G.H. Kersten. De geloofsleer wordt vanuit gereformeerd perspectief behandeld. Andere opvattingen komen soms aan de orde maar worden vanuit de gereformeerde belijdenis weerlegd. Thema’s zijn o.a.: de bronnen van de geloofsleer, openbaring en de Heilige Schrift; God; mens; Middelaar; het heil en de heilsorde.

Kerkgeschiedenis
Het vak kerkgeschiedenis behandelt de belangrijk­ste gebeurtenissen en ontwikke­lingen en vooral de meest vooraanstaande personen uit de loop der eeuwen. Onderwerpen die besproken worden in de basiscursus zijn o.a.: de eerste verbreiding van het christen­dom, het ontstaan van de algemene belijdenis­geschriften, (de voorlo­pers van) de Reformatie. In de B-cursus worden verdiepingsthema’s en thema’s uit de recente kerkgeschiedenis behandeld.

 

Ethiek
In de basiscursus wordt allereerst ingegaan op het beoefenen van ethiek. Vervolgens worden enkele problemen bij het morele handelen van christenen behandeld. Steeds is de vraag welke keuzes de Bijbel in ons doen en laten vraagt. In de B-cursus wordt de achtergrond en betekenis van de Tien Geboden behandeld. Hierbij ook wordt ingegaan op actuele ethische problematiek.

Bijbelse oudheidkunde / sekten en stromingen
Dit vak is opgesplitst in 2 delen. Bijbelse aardrijkskunde en oudheidkunde geeft kennis van archeologische en aardrijkskundige achtergron­den van Bijbelgedeelten. Het onderdeel sekten en stromingen gaat in op de belangrijkste godsdiensten en stromingen, o.a.: Mormonen, Evangelische Beweging, Islam, Hindoeïsme, New Age en alternatieve geneeswijzen.

Kerkelijke oriëntatie / apologetiek
In het 1e jaar van de basiscursus wordt Kerkelijke Oriëntatie gegeven. Tijdens de lessen komen aan de orde: de christelijke gemeente; kerkregering; ambten; kerkrecht; kerkelijke tucht; pastoraat; gemeente en zending en evangelisatie. In 2e jaar van de basiscursus en in de B-cursus gaat het vak over apologetiek. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a.: bereid zijn tot verantwoording, relativisme, het lijden in de wereld en de betrouwbaarheid van Jezus Christus.

Uitgebreidere informatie per vak vindt u in de studiegids.

Cursusplaatsen en lestijden

18 zaterdagochtenden in Amersfoort, Dordrecht, Goes en Rijssen. Lestijden: 08.30 - 12.30 uur.

26 donderdagavonden in Gouda. Lestijden: 19.15 - 20.30 uur en 20.50 - 22.05 uur.

18 dinsdagavonden in Elspeet. Lestijden: 19.15 - 20.30 uur en 20.50 - 22.05 uur. In Elspeet (nieuwe cursusplaats) biedt de CGO een 3-jarige basiscursus (nieuwe stijl) en een 3-jarige B-cursus (oude stijl) aan: de lesstof  wordt verdeeld over 3 lesjaren op 18 dinsdagavonden. Het is in 2020-2021 voor Elspeet alleen mogelijk om in te schrijven voor de basiscursus-1 of B1 (oude stijl).

Covid-19

De CGO draagt er zorg voor dat er rekening wordt gehouden met de maatregelen rond het corona-virus. Veiligheid gaat voorop. In overleg met de locaties zal er gekeken worden naar geschikte lokalen. Wanneer er een maximum aantal cursisten is door ruimtegebrek, zullen de lessen live uitgezonden worden en kunnen de cursisten roulerend fysiek aanwezig zijn tijdens de lessen.

Update 21-09-2020:
Inschrijven voor cursusjaar 2020-2021 is vanaf heden niet meer mogelijk.

Het leek mij mooi om na mijn belijdenis mij te blijven verdiepen in de Bijbel en alle onderwerpen daarom heen. De gesprekken, contacten en de leerzame lessen maken dat ik een fijne tijd heb op de CGO en zou ik het jong en oud van harte willen aanbevelen.

Anne-Marthe van der Net
Basiscursus-1 Dordrecht

Als ik nu terug kijk, is de cursus dan waardevol geweest? Zeer zeker! Heeft het mijn verwachtingen overtroffen? Absoluut! Zou ik met de kennis van nu weer beginnen met de cursus? Ik zou me vandaag nog weer inschrijven! (...) Dit heeft naast de interessante vakken die gegeven worden zeker mede te maken met de leuke groep en de erg goede leraren waarbij tijdens de lessen ernst, gezelligheid en humor elkaar afwisselen in een hele open sfeer. Ik had het niet willen missen.

Gerben ten Bolscher
B2 Rijssen

202