Catechese is één van de kerntaken van de kerk, naast prediking en pastoraat. Er alle reden om praktisch voor deze taak toegerust te worden. In een catechisatieles zijn drie aspecten belangrijk: de geloofsleer, de relatie tussen catecheet en de jongeren en de manier van onderwijzen. De geloofsleer wordt inhoudelijk bepaald door de Heidelbergse Catechismus, Kort Begrip of het leerboekje van Hellenbroek. In de toerusting tijdens onderstaande twee avonden gaat het vooral over de relatie en over de manier van catechiseren. Doel is dat de jongeren zich, in verbondenheid aan de gemeente, de kernpunten van de geloofsleer eigen maken.

Leergang catechese Genemuiden

Omgaan met jongeren 10-05-2022 drs. J. Schouls
De gereedschapskist van de catecheet 31-05-2022 drs. J. Schouls

 

Leergang catechese Gouda

Mijn catechisanten, wie zijn ze eigenlijk? Inzichtelijk  wordt hoe het puberbrein ontwikkelt en hoe men kennis overdraagt.

10-03-2022 J. Kriekaard

Hoe bereik ik mijn catechisanten? Handvatten op het gebied van communicatie met jongeren.

14-04-2022 J. Kriekaard
De "koffer" van de catecheet. Geschikte werkvormen gepresenteerd om uit te voeren tijdens de catechisatieles. 12-05-2022 J. Kriekaard

 

Leergang catechese Gouda

Huisbezoek en pastoraal gesprek 07-09-2021 W.M. van der Wilt
Actief pastoraat en grenzen 14-09-2021 J.H. Mauritz

Ik ken mijn catechisanten / ik bereik mijn catechisanten

21-09-2021 J. Kriekaard
De koffer van de catecheet / Welke methode en groepswerk 28-09-2021

H.J. Nijsink

 

Leergang catechese Meliskerke

Ken ik de jongeren? Hoe krijg ik contact? 07-09-2021 J. Kriekaard
Wat heb ik in mijn koffer? Hoe hanteer ik het lesmateriaal? 21-09-2021 Ds.S. Maljaars
In gesprek met mijn catechisant. 23-11-2021 J. Kriekaard

 

Leergang Kerkrecht

In het komende seizoen willen we, in het kader van de toerusting voor ambtsdragers, een leergang kerkrecht geven. Deze leergang omvat drie avonden. De leergang zal in eerste instantie op 1 locatie gegeven worden (Hoornbeeck College Gouda) en zal bij genoeg animo ook in andere plaatsen gegeven worden.

Algemene programma-indeling

Avond 1 - 9 september 2021

 • Kerkordelijke stelsels: RK-hervormd-gereformeerd

 • Bijbelse lijnen: Christus-ambt gezag. Hoe kan dit gekregen gezag goed functioneren, ook in het licht van ethische vraagstukken?
 • Het belang van de kerkorde: de geestelijke aard van kerkrecht. Dienstbaar aan het lichaam van Christus.

Avond 2 – 11 november 2021

 • DKO, hoofdkenmerken. De relatie tussen kerk en overheid
 • Actualisering DKO in 2019.
 • Appelregeling

Avond 3 – 2 december 2021

 • Kerkelijke eigenheden
 • Ambtelijk/kerkordelijk handelen in de praktijk
 • Relatie kerkenraad-gemeente. Relatie kr/gemeente-classis.
 • Huwelijksproblematiek. Verschil ambtelijk contact en hulpverlening

Programmabeschrijving

In deze leergang van drie avonden maakt u kennis met de achtergronden van het kerkrecht. Juist in deze tijd, dat de kerk zijn bijzondere positie niet automatisch meer heeft, is een juist kerkrechtelijk handelen van groot belang. De avonden zijn een combinatie van theorie en praktijk.

 • De eerste avond wordt er onder andere ingegaan op de Bijbelse lijnen rondom Christus, ambt en gezag. Hoe en welk gezag heeft de ambtsdrager? Hoe kan het ontvangen gezag functioneren in bijvoorbeeld ethische vraagstukken?
 • De tweede avond wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de DKO, de actualisering van de DKO in 2019 krijgt daarin een plaats. Ook wordt verhouding tussen kerk/overheid en de appelregeling besproken.
 • De laatste avond zal het kerkordelijk handelen in de praktijk centraal staan. Welke vragen komen er in de praktijk van het ambt op iemand af? Denk hierbij aan de relatie tussen kerkenraad en gemeente, maar bijvoorbeeld ook het kerkordelijk en pastoraal handelen bij huwelijksproblematiek.

Tijdens de avonden is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

Docent

De avonden worden gegeven door ds. P. Mulder, voorzitter van het deputaatschap Kerkrecht en ouddocent Kerkrecht op de Theologische School.

350