Nieuwsbrief juni 2018

Capelle aan den IJssel, juni 2018

 

Voor u ligt de Nieuwsbrief van juni 2018. Door middel van deze nieuwsbrief brengt het management van de CGO een aantal zaken onder uw aandacht. U ontvangt zowel in mei/juni als in december/januari een Nieuwsbrief.

 

Personeel

Ziekte en herstel van drs. J. van Mourik

In januari is collega Van Mourik geopereerd en inmiddels kan hij, na een periode van herstel, een groot deel van zijn werkzaamheden weer doen. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de tumor geheel weggenomen is en dat er geen uitzaaiingen zijn. De Heere heeft collega voor gezin kerk en CGO willen behouden. Hij heeft in deze weg de nabijheid van de Heere mogen ervaren. 

De colleges van Van Mourik zijn in het laatste half jaar voor een groot deel overgenomen door collega Van Steensel. Daar zijn we hem dankbaar voor.

 

Colleges Pastorale vakken

Ds. G.J. Baan is benoemd in de plaats van ds. L. Terlouw, die ons vorig cursusjaar door de dood ontviel. We zijn blij dat ds. G.J. Baan deze taak op zich neemt.

 

Vacature Dogmatiek

Op dit moment loopt er een sollicitatieprocedure voor het vak Dogmatiek. Zoals het er nu uitziet zullen we deze vacature voor de start van het nieuwe cursusjaar kunnen vervullen.


Secretariaat

Cora Guiljam is op 9 mei jl. bevallen van een gezonde dochter. Anita is het zusje van Jacco en Albert. Na twee zonen, nu ook een dochter. Wat een zegen als we een gezond kind uit de handen van de Heere ontvangen mogen en het ook met de moeder goed mag gaan. Cora is op 23 maart jl. met zwangerschapsverlof gegaan en hoopt  D.V. 20 juli weer met haar werk voor de CGO  te starten. We zijn dankbaar dat Marlieske haar werkzaamheden over wilde nemen. Op bekwame wijze heeft zij dat gedaan en daardoor een drukke periode achter de rug. 

 

Website

Er is een nieuwe website ontworpen. Inmiddels is deze online. We horen graag van jullie als jullie zaken tegenkomen die verbeterd kunnen worden.

Helaas zijn er nog problemen met de bereikbaarheid van het cijferprogramma. Hier wordt hard aan gewerkt om dit zo snel mogelijk op te lossen. Wanneer je vragen hebt over behaalde cijfers of je cijferlijst, mail dan gerust naar het secretariaat.

 

Basisprogramma HboTheologie

De naam van de AV-variant verandert met ingang van 1 september in Basisprogramma Hbo Theologie, afgekort BHT-programma. De reden hiervoor is dag de naam Algemene Variant te weinig zegt over de inhoud en ook geen recht doet aan de zwaarte van het programma.

 

Geaccrediteerd PW-diploma via CHE route

Enkele jaren geleden zijn er afspraken gemaakt met de CHE over de instroom van onze studenten in hun PW-route. Wij hebben ons programma daartoe aangepast. Komend cursusjaar zullen de eerste studenten die het aangepaste programma volgden, instromen bij de CHE. Het zullen ook de laatste studenten zijn die op deze manier daar instromen. Dit, omdat het curriculum van de CHE ingrijpend aangepast werd. Alle studenten die instromen, krijgen vanaf 1 september te maken met maatwerk. Dat geldt ook voor instromende CGO-ers. Bij instromende studenten wordt voortaan gekeken wat deze al aan kennis en ervaring meebrengen. Dat vormt het uitgangspunt van het uiteindelijke studieprogramma. De instromende studenten moeten wel bewijzen leveren. Voor PW-studenten betekent het dat zij in principe altijd de overstap kunnen maken naar de CHE. Daar kijken ze wat je al meebrengt en wat je nog nodig hebt om als pastoraal werker te kunnen functioneren.  Studenten die komend cursusjaar niet instromen bij de CHE adviseren wij de PW-opleiding van de CGO gewoon af te maken en zich pas daarna aan te melden bij de CHE. Het moet dan mogelijk zijn om in één jaar het geaccrediteerde diploma bij de CHE te behalen.

 

AVG, Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei jl. ging de AVG in. Dit betekent dat nieuwe eisen gesteld worden aan de gegevensbescherming van iedereen. Wij benadrukken hier in ieder geval dat wij nimmer gegevens van de studenten doorgeven aan derden. Een uitzondering daarop betreffen wettelijke eisen. Zo kan het noodzakelijk zijn dat wij bepaalde gegevens van u doorgeven aan de overheid. Een voorbeeld daarvan is de diplomaregistratie, waartoe wij sinds 1 januari verplicht zijn.

Er worden wel eens foto’s gemaakt tijdens de colleges of in de pauze ten behoeve van de website of foldermateriaal. Voortaan zullen we bij dergelijke gelegenheden schriftelijk toestemming aan u vragen. Dit kan dan door op een lijst met namen achter uw naam uw handtekening te plaatsen.

 

Collegegeld en kortingen

De kortingsregeling voor GL-studenten die in 2017-2018 of eerder inschreven, wordt afgebouwd in één jaar tijd. Dit betekent dat alleen komend cursusjaar de bestaande kortingen nog toegekend zullen worden en dat daarna een nieuwe kortingsregeling ingaat.   

 

Gl-studenten

Kortingen voor GL-studenten die inschrijven per 1 september 2018:

Alle studenten die voor de eerste keer inschrijven per 1 september 2018 voor het eerste cursusjaar van de GL-opleiding zijn een collegegeld verschuldigd van € 2000,- , maar krijgen, zolang de overheid het collegegeld voor het eerste jaar van inschrijving aan een Hbo halveert, een korting van 50% voor het eerste cursusjaar. 

 

PW-studenten

PW -studenten die bij eerste inschrijving aan kunnen tonen dat zij het Basisprogramma Hbo Theologie, de BHT-variant (voorheen Algemene Variant)  succesvol en volledig hebben afgesloten, krijgen een korting van € 250,- per cursusjaar.

 

BHT-studenten

BHT-studenten die naast de studie aan de CGO ook aan een bekostigd hbo- of wo-instituut studeren, krijgen jaarlijks een korting van € 250,- .  

 

Algemeen

Eventueel toegekende kortingen geven geen recht op vervolg.

De korting voor GL-studenten wordt automatisch toegekend. PW- en BHT-studenten die recht hebben op korting, kunnen de korting aanvragen door middel van het formulier 'Aanvraag korting collegegeld' (te vinden onder 'Downloads' op de website).

 

Internationalisering

Hbo-opleidingen zijn verplicht iets aan internationalisering te doen. Wij ontkomen daar ook niet aan. Daarom heeft het docententeam hier over nagedacht en een aantal richtlijnen geformuleerd.

A.

o   Internationalisering wordt vanaf 2018-2019 verplicht voor nieuwe GL-inschrijvers

o   Wordt uitgevoerd in leerjaar 3

o   Levert 2 ecs op

o   Komt in de plaats van een keuzevak

  1. De keuze maken de studenten in de maand mei van het tweede cursusjaar. Hiervoor is een lijst met mogelijkheden beschikbaar.
  2. GL-studenten moet minimaal 56 uur internationalisering kunnen verantwoorden.  Uitbreiding tot 112 uur is mogelijk op verzoek. Dat gaat dan ten koste van de hoeveelheid te volgen keuzevakken.
  3. Langere buitenlandstages kunnen mogelijk gebruikt worden om een stuk onderzoek ter plaatse te doen ten behoeve van de scriptie.
  4. Studenten die langere stages in het buitenland doen, kunnen aan de Examencommissie verzoeken een deel van deze stage ten laste te brengen van de reguliere stage-uren.
  5. Van elke buitenlandactiviteit wordt een verslag ingeleverd.

o   Dit moet voldoen aan de volgende eisen:

§  Doel activiteit

§  Omschrijving context

§  Wat is er geleerd? Toepasbaarheid in Nederlandse situatie

§  Logboek tijdsbesteding.

§  Namen verantwoordelijke begeleiders met beschrijving van bekwaamheid.

o   Verslag wordt afgetekend met voldoende of onvoldoende

  1. Vakdidacticus A. van Tol. is aangesteld als coördinator Internationalisering. Hij begeleidt de studenten bij de invulling van de internationalisering. De studenten doen een conceptvoorstel aan de coördinator. De coördinator bespreekt dit met de student. Het definitieve voorstel wordt voorgelegd aan de Examencommissie.

 

Studentenaantallen

De studentenaantallen geven ons wat zorgen. De inschrijvingen lopen wat terug de laatste jaren. We merken dat we via Saambinder en Reformatorisch Dagblad steeds minder potentiële studenten bereiken. Daarom denken we na over nieuwe wegen voor de PR. Als u enthousiast bent over de CGO probeert u dan in uw omgeving vrienden en kennissen warm te maken om in te schrijven op een van onze opleidingen. Mond tot mond reclame werkt altijd het beste.

 

Opening cursusjaar

Het nieuwe cursusjaar zal beginnen op D.V. woensdag 5 september a.s. De opening, in de zaal achter de receptie, zal beginnen om 19.00 uur. Aansluitend beginnen de colleges. We nodigen alle studenten hartelijk uit deze opening bij te wonen.

 

Inschrijving GL-studenten via DUO

Het ministerie van Onderwijs wil de studenten geregistreerd hebben bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Onze GL-studenten zijn begin 2018 aangemeld bij deze dienst. Uitschrijving en/of diplomering zal voortaan ook worden gemeld aan DUO.

 

De diploma’s van de GL-studenten worden met ingang van heden dus geregistreerd bij DUO. Dat betekent dat in een centraal register aangegeven zal worden dat een afgestudeerde GL-student het diploma Bachelor of Education in Theology heeft behaald. Daarbij zal alleen de datum van het behalen van het diploma vermeld worden, zijnde de datum van de diploma-uitreiking. Cijferlijsten en dergelijke worden daar overigens niet bewaard. Zorgvuldig bewaren van uw diploma en cijferlijst blijft dus een privéverantwoordelijkheid. 

 

Stages en afstuderen GL-studenten

Kiezen van afstudeerrichting voor GL-studenten

Met ingang van het cursusjaar 2016-2017 zijn lerarenopleidingen verplicht om in het vierde jaar de studenten te laten kiezen voor een afstudeertraject richting beroepsonderwijs dan wel het algemeen vormend onderwijs. Op de bijlage bij het diploma staat sinds 1 september 2017 de toevoeging voor welk type onderwijs de afgestudeerde student opgeleid is. Het behaalde diploma is geldig voor de volle breedte van het onderwijs. Als een student afgestudeerd is voor algemeen vormend onderwijs en een aanstelling krijgt in (v)mbo, moet via een nascholing een eventueel tekort aan vorming opgelost worden.

 

Diversiteit in stages GL is verplicht

Hoewel de stages voor leerjaar 1 t/m 3 voor de GL-studenten georganiseerd worden vanuit Driestar hogeschool, geldt vanuit de CGO de verplichting dat in leerjaar 1 en 2 stages moeten worden gelopen in verschillende onderwijstypen. Dus avo, vmbo en mbo. Driestar hogeschool kent die verplichting (nog) niet. In elk type onderwijs moet minstens twee dagen stage gelopen worden. Eén van de onderwijstypen waar u stage loopt, moet bovendien seculier zijn. Zo krijgt u ook een beeld van de lessen godsdienst/levensbeschouwing zoals die in een openbare school gegeven worden. Als u geen openbare school met lessen godsdienst/levensbeschouwing kunt vinden, kunt u ook een multiculturele school zoeken met een christelijke identiteit.

In leerjaar 3 moet de stage voor 50% gelopen worden in avo en voor 50% in (v)mbo.

 

In mei/juni van het derde cursusjaar moet u de afstudeervariant kiezen, dat wil zeggen AVO of MBO, en doorgegeven aan het secretariaat. Vanuit het secretariaat ontvangt u hierover een herinnering. De scriptie en de LiO-stage moeten een relatie hebben met de gekozen afstudeervariant.

 

Tenslotte

We kunnen dankbaar zijn dat de accreditatie van de GL weer voor 6 jaar gerealiseerd werd.

Een zegen van de Heere. Er werd niemand van de studenten of docenten weggenomen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat hebben we vorig cursusjaar ervaren bij het plotselinge sterven van ds. L. Terlouw. Ik wens een ieder een goede vakantie in de nabijheid van de Heere. In het bijzonder die studenten die zorgen hebben over de gezondheid van zichzelf of geliefden.

 

Met vriendelijke groet,

 

W.M. van der Wilt, directeur

img01
233